جدول دوره ها گردشگری

گردشگری مسیر 1: 60000 تومان

گردشگری مسیر 2: 90000 تومان

پیشرفته 2
25000/تومان
 جلسه به صورت آموزش صوتی 20ساعت آموزش صوتی مرور فشرده هر درس دریافت لینک اتوماتیک
پیشرفته 1
25000/تومان
 جلسه به صورت آموزش صوتی 20ساعت آموزش صوتی مرور فشرده هر درس دریافت لینک اتوماتیک
مقدماتی
25000/تومان
 جلسه به صورت آموزش صوتی 20ساعت آموزش صوتی مرور فشرده هر درس دریافت لینک اتوماتیک
پکیج کاامل سه ترمی
75000/تومان
 جلسه به صورت آموزش صوتی 60ساعت آموزش صوتی مرور فشرده هر درس دریافت لینک اتوماتیک